Haberler

MEÜSEM

MEÜSEM Yönetmeliği


MERSİN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             b) Merkez (MEÜSEM): Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             ç) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,

             d) Üniversite: Mersin Üniversitesini,

             e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları kapsamı dışında eğitim, danışmanlık, proje, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri vermek ve bunlarla ilgili yayınlar yapmaktır.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

             a) İhtiyaç duyulan çeşitli konularda eğitim ve sertifika programları açmak,

             b) Kampüs içinde ve dışında halkın katılımına açık etkinlikler ve ilgiye dayalı kurslar düzenlemek,

             c) İnternet yoluyla her yaşa ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik elektronik eğitim programları sunmak,

             ç) Kamu ve özel kuruluşlara yönelik olarak hazırlanmış eğitim programları düzenlemek,

             d) Uzman konuşmacıların sunacakları seminer ve konferansları organize etmek,

             e) İlgili birimlerin verecekleri kurs ve her türlü eğitsel çalışmaların organizasyonunu ilgili birimle işbirliği içinde yapmak,

             f) Üniversiteye bağlı olmayan gerçek ve tüzel kişilere bilimsel danışmanlık hizmetleri sunmak, gerektiğinde bunlarla işbirliği yapmak,

             g) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini organize etmek,

             ğ) Üniversite dışı kurum, kuruluş ve kişilerle ortak projeler hazırlamak, uygulamak ve/veya uygulattırmak,

             h) Üniversite personeli veya üniversite dışı kurum ve kuruluşların personeli için hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemek,

             ı) Faaliyet alanları ile ilgili her türlü bilimsel, sosyal ve kültürel yayın yapmak,

             i) Genel katılıma açık, halka yönelik etkinlikler organize etmek,

             j) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Koordinasyon Grupları

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır;

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulu,

             c) Danışma Kurulu.

             Müdür

             MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla iki öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdür istediğinde müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcısı vekâlet eder.

             Müdürün görevleri

             MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;

             a) Merkezi temsil etmek ve Merkez çalışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

             b) Danışma Kuruluna ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, bu kurulların kararları ile çalışma programını uygulamak ve Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak,

             c) Fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki, MEÜSEM programlarıyla ilgili koordinasyonu sağlamak,

             ç) Her faaliyet dönemi sonunda veya gerekli gördüğünde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

             d) Merkezin faaliyet alanları kapsamında belirtilen etkinliklere katılmak,

             e) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.

             Yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Danışma Kurulunun Üniversite öğretim elemanları arasından seçeceği dört kişi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Herhangi bir nedenle ayrılan üye yerine, yine aynı yöntemle yenisi seçilir. Görevi sona eren üye tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine toplanır ve başkanlığını Müdür yapar. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

             b) Bir eğitim-öğretim yılında hangi hizmetlerin verileceğini ve yapılacak tüm etkinlikleri tespit etmek ve bunların ilanını sağlamak,

             c) Eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki talepleri değerlendirmek,

             ç) Sunulacak hizmetler için görev alacakları belirlemek, hizmet alacak kişi ve kuruluşların ödeyecekleri ücretleri ve görevlilere yapılacak ödemeleri tespit etmek,

             d) Her takvim yılı sonunda fakültelerden, enstitülerden, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından gelen faaliyet raporlarını değerlendirmek ve bunları bir rapor halinde hazırlamak; faaliyet raporlarıyla ilgili esasları belirlemek ve bir sonraki döneme ait çalışma programını koordine etmek,

             e) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek,

             f) Gerekli gördüğü hallerde Merkezin etkinlikleri ile ilgili konularda geçici koordinasyon grupları kurmak ve bunların çalışmasını düzenlemek.

             Danışma kurulu

             MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, her bir fakültenin dekanının, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürünün önereceği birer öğretim elemanı ve müdür yardımcılarından  oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üye yeniden seçilebilir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir  defa toplanır. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, o üyeyi öneren birimin önerisi üzerine yeni üye göreve başlar.

             Danışma kurulunun görevleri

             MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak,

             b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmak,

             c) Yönetim Kuruluna üye seçmek.

             (2) Her yıl sonunda, Danışma Kurulu üyeleri kendi bulundukları birimlerin Merkezle ilgili faaliyetlerini rapor halinde Yönetim Kuruluna bildirir.

             Koordinasyon grupları

             MADDE 14 – (1) Bir veya daha çok hizmet dalı için, işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından, süreli görev yapacak olan koordinasyon grupları oluşturulabilir. Bir koordinasyon grubunun görevleri, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağı ve görev süresinin ne kadar olacağı Yönetim Kurulunca belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 16 – (1) 23/5/2002 tarihli ve 24763 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MEÜSEM) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.