Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Başvurular


Mersin Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna başvuruların, Klinik Araştırmalar ve Biyoyararlanım-Biyoeşdeğerlik Çalışmaları Etik Kurullarının Standart Çalışma Yöntemi Esasları'nda belirtildiği gibi, ilgili formlar kullanılarak Üniversitemiz Çiftlikköy Kampüsü Prof. Dr. Uğur ORAL Kültür Merkezinde bulunan Mersin Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul sekreterliğine yapılması gerekmektedir. 

Ayrıca, Mersin Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna başvurularda, başvuru formu ve ekinde sunulması gereken belgeler ile birlikte güncel MEÜ KAEK Başvuru Kontrol Listesi ve Başvuru Üst Yazısı'nın doldurulması ve ilgili kişilerce imzalanarak teslim edilmesi gerekmektedir.


Yukarıda belirtilen konulara ek olarak, başvuru dosyasında bulunan tüm belgelerin yer aldığı bir adet CD başvuru dosyasına eklenmeli veya sıkıştırılmış dosya olarak hazırlanmış belgeleri içeren bir adet dosya Kurulun e-posta adresine (meukaek@gmail.com) gönderilmelidir.


ÇOK ÖNEMLİ NOTLAR:


1- Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik ile Klinik Araştırmalar ve Biyoyararlanım-Biyoeşdeğerlik Çalışmaları Etik Kurullarının Standart Çalışma Yöntemi Esasları gereğince, Mersin Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna başvuruların, toplantı gündemine toplantı tarihinden en az üç (3) iş günü öncesinde yapılan başvurular dahil olmak üzere var olan başvuruların alınması ve başvuruları bilimsel ve etik yönden inceleme sonrasında düzeltme önerisi ya da onay ile ilgili kararını başvuru tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde başvuru sahibine iletilmesi gerektiğinden, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ve TÜBİTAK gibi kurum ve kuruluşlara proje önerilerini sunmadan önce Kurulumuzdan onay almak üzere başvuruda bulunacak olan başvuru sahiplerinin yukarıda belirtilen süreleri dikkate alarak, ayrıca Kurulun internet sayfasında bulunan mevzuatı dikkatle inceleyerek ve uygun formlar ile belgeleri kullanarak eksiksiz bir biçimde başvurularını yapmaları, öte yandan zamanında başvurulmaması, yanlış formların kullanılması ve/veya başvuru dosyalarında eksiklik bulunması durumlarında başvuruların gündeme alınmayacağını bilerek davranmaları önemle rica olunur.

2- 
Mersin Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulunun görev alanı dışında kalan bilimsel araştırma, çalışma, bilimsel araştırma projeleriyle ilgili araştırma etiği konularının değerlendirilmesi için Mersin Üniversitesi Sosyal ve Fen Bilimleri Araştırmaları Etik Kuruluna başvurulması gerekmektedir.