Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

19/08/2011 tarihli ve 28030 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesi gereğince Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. K. Suha AYDIN'ın teklifi ile Bakanlığın onayına sunulan ve 23/09/2011 tarihinde Bakanlık tarafından onaylanan, öte yandan, güncellenen Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik'in 13/04/2013 tarihli ve 28617 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte çalışmalarına devam edecek olan Mersin Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, gerek Üniversitemiz birimlerinden gerekse başka kurum ve kuruluşlardan yapılan başvurulardan biyoyararlanım-biyoeşdeğerlik çalışmaları dışında kalan, her türlü klinik araştırma için değerlendirme yaparak bilimsel ve etik yönden görüş bildirmektedir.

Mersin Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, çalışmalarını 13/04/2013 tarihli İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik, 25/06/2014 tarihli Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 06.09.2014 tarihli Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliği ve Klinik Araştırmalar ve 06/08/2014 tarihli Biyoyararlanım-Biyoeşdeğerlik Çalışmaları Etik Kurullarının Standart Çalışma Yöntemi Esasları ve ilgili diğer mevzuata göre yürütmektedir.


Etik Kurul, Yönetmelik kapsamında olan ruhsat veya izin alınmış olsa dahi insanlar üzerinde yapılacak olan ilaç, tıbbi ürünler ve bitkisel tıbbi ürünler ile ilaç dışı (ilaç, biyolojik ve tıbbi ürünler ile tıbbi cihazlar ve kozmetik ürünler dışında insanlar üzerinde gerçekleştirilecek olan yeni bir cerrahi yöntem araştırması, kök hücre nakli araştırması, doku nakli araştırması veya organ nakli araştırması) klinik araştırmalar hakkında bilimsel ve etik yönden görüş oluşturmaktadır.


Kurul, ayrıca sağlık bilimleri alanında klinik araştırmalar ile ilgili yönetmelikler kapsamı dışında kalan retrospektif çalışmalar ve insana bir hekimin doğrudan müdahalesini gerektirmeden yapılacak girişimsel olmayan klinik araştırmalar (gözlemsel ilaç çalışmaları, gözlemsel ilaç dışı çalışmalar, anket çalışmaları, dosya ve görüntü kayıtları gibi retrospektif arşiv taramaları, kan, idrar, doku, radyolojik görüntü gibi biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve radyoloji koleksiyon materyalleriyle veya rutin muayene, tetkik, tahlil ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyallerle yapılacak araştırmalar ile hücre veya doku kültürü çalışmaları, gen tedavisi klinik araştırmaları dışında kalan ve tanımlamaya yönelik olarak genetik materyalle yapılacak araştırmalar, hemşirelik faaliyetlerinin sınırları içerisinde yapılacak araştırmalar, gıda katkı maddeleriyle yapılacak diyet çalışmaları, egzersiz gibi vücut fizyolojisi ile ilgili araştırmalar, antropometrik ölçümlere dayalı yapılan çalışmalar ve yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi araştırmaları vb.)  hakkında da bilimsel ve etik yönden görüş oluşturmaktadır.


Mersin Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulunun görev alanı dışında kalan bilimsel araştırma, çalışma, bilimsel araştırma projeleriyle ilgili araştırma etiği konuları Mersin Üniversitesi Sosyal ve Fen Bilimleri Araştırmaları Etik Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.