Çevre Etik Kurulu

MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETİĞİNE İLİŞKİN AŞAĞIDAKİ ETİK İLKELERİ BENİMSER
(Mersin Üniversitesi Etik İlkeleri, 21 Eylül 2010)
 
a) Üniversitemiz insan türünün doğaya gün geçtikçe daha fazla zarar vermesi olgusu karşısında insan ile doğal çevre arasındaki ilişkiyi salt faydacılığa dayalı bir nitelikten arındırarark etik bir zemine dayandırmayı amaç edinir.
b) Üniversitemiz dünyanın çevreyle ilgili bütünlüğünün bozulması olgusunun artık yalnızca bazı türlerin yok olması ya da varlıklarının tehdit altında olmasıyla değil, doğrudan insan türünün evrendeki varlığını tehdit eder hale gelmesiyle nitelenebilen bir çağda çevre duyarlılığını en üst düzeye çıkarmayı kabul eder.
c) Üniversitemiz çalışanları yaşamsal zorunluluk dışında yaşamın zenginliği ve çeşitliliğine zarar vermez ya da çeşitliliği azaltacak davranışlardan kaçınır.
ç) Üniversitemiz çalışanları doğayı salt bir araç ya da kaynak olarak görmez; doğanın kendi düzeni karşısında saygı duyar.
d) Üniversitemiz, çevrebilim ilkelerini benimser. Bu ilkeler:
1) Doğanın bütünlüğü ilkesi,
2) Doğanın sınırlılığı ilkesi,
3) Doğanın çeşitliliği ilkesi,
4) Doğada hiç bir şeyin yok olmayacağı ilkesi,
 5) Doğaya karşı elde edilen her başarının bir bedeli olduğu ilkesi,
6) En uygun çözümü doğa bulmaktadır ilkesi,
7) Doğaya uyumlu davranma ilkesi.
e) Üniversitemizde toplum sağlığı, güvenliği ve çevre kalitesinin korunması ana hedeftir. Bu ana hedeflere ilişkin ilgili kanun, yönetmelik, tüzük ve standartlara uyulur.
f) Üniversitemizde hazırlanan araştırma projelerinde projenin çevresel etkileri planlama aşamasından başlayarak göz önünde bulundurulur.
g) Üniversitemizde yürütülen çalışmalarda kullanılan araçların çevreye ne gibi etkisinin olduğu ve araçların çevreye zarar vermeden nasıl imha edileceği açıkça belirtilir.
ğ) Üniversitemizde kullanılan araçların ve kimyasalların artık üretiminin önlenemediği durumlarda geri dönüşüm, iyileştirme, ve geri kazanma yöntemleri ile atık miktarının azaltılması sağlanır.
h) Üniversitemizde yürütülen araştırmalarda Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünce hazırlanacak değerlendirme formu kullanılır.